لیست محصولات
QA

تضمین کیفیت

با تمیز و معقول طراحی فضای کارگاه، به عنوانهمچنین راه اندازی یک سیستم بازرسی کیفیت سخت، ما نهاییتست مواد خام قبل از ورود به کارخانه و هر محصولباید از طریق سیستم از قبل از بازرسی به تصویب رسید، پردازشبازرسی و نمونه برداری کمی پس از زایمان، تا که به آنها اطمینان حاصل شود برای رسیدن به استانداردهای رضایت بخش از هر مشتری.
آنچه ما ارائه می دهیم:

صدور گواهینامه
سیستم مدیریت کیفیت بین المللی
سیستم مدیریت کیفیت داخلی
سیستم کنترل کیفیت دقیق
مواد اولیه → → خرید در بازرسی مواد → → در انبار درتولید → → → تصادفی نمونه برداری بازرسی میانه تولیدنمونه → → بازرسی نمونه گیری به پایان رسید کالا → → بازرسی کنترل کیفیت حرفه ایبازرسی قبل از تحویل تیم
Related Products